บริการกำจัดของเสียโดยวิธีการฝังกลบ

    เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกำจัดของเสียด้วยการฝังกลบมีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดบริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ใช้ระบบฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Land-fill)โดยการออกแบบให้พื้นหลุมฝังกลบมีความปลอดภัย มีการปูชั้นรองหลุมด้วยวัสดุกันซึมประเภทต่าง ๆ  ถึง 8 ชั้น นอกจากนี้ยังมีการป้องกันและจัดการน้ำเสียและกากของเสีย โดยมีท่อระบายน้ำทำหน้าที่กักเก็บน้ำเสียและกากของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นอันตรายรวมถึงยังมีการวางท่อระบายอากาศไว้ที่ด้านบนหลุมเพื่อระบายก๊าซที่เกิดขึ้นจากภายในออกสู่ภายนอก

ขั้นตอนการให้บริการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
388/9-10 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-059-9328
02-059-9329
info@waste2energy.co.th
ID Line : @waste2energy

 

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
388/9-10 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-059-9328
02-059-9329
info@waste2energy.co.th
ID Line : @waste2energy